Четвер, 18 07 2024

 

Навчально-виховний комплекс №6

м. Хмельницький

 

shool

Статут

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти та науки

Хмельницької міської ради              

від                2017        №                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

навчально-виховного комплексу № 6

м. Хмельницького

                          (нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Хмельницький

І. Загальні положення

 

1.1. Навчально-виховний комплекс № 6 м. Хмельницького (далі – навчальний заклад), у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та цим Статутом.

1.2. Навчальний заклад створений Хмельницькою міською радою за рішенням № 65 від 16.06.1999 року шляхом реорганізації середньої загальноосвітньої школи  № 5 м. Хмельницького, заснований на комунальній формі власності.

1.3. Повне найменування навчального закладу: навчально-виховний комплекс № 6 м. Хмельницького. Скорочене найменування: НВК № 6 м. Хмельницького.

1.4.  Юридична адреса навчального закладу:

        29016, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 5/1.

1.5. Навчальний заклад є юридичною особою, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп та печатку зі своїм найменуванням.  

1.6. Головною метою діяльності навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями навчального закладу є:

-         задоволення потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;

-         забезпечення єдності навчання і виховання;

-         розробка та реалізація варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

-         створення науково-методичної і матеріально-технічної бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

-         забезпечення відповідності рівня загальної середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти;

-         охорона життя та здоровя учнів;

-         виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-         виховання свідомого ставлення учнів до свого здоровя та здоровя інших громадян, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя;

-         реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань.    

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення та здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством і цим Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-         забезпечення рівня освіти у межах державних  вимог до її змісту, рівня та обсягу;

-         безпечні умови освітньої діяльності;

-         дотримання державних стандартів освіти;

-         дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, в тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-         дотримання фінансової дисципліни.

1.10.  Навчальний заклад має право:

-         проходити у встановленому порядку державну атестацію;

-         визначати форми, методи та засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради;

-         визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-         в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани;

-         спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-         використовувати різні форми морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-         надавати додаткові освітні платні послуги згідно з чинним законодавством; 

-         розвивати   власну   соціальну   базу:   мережу   спортивно-оздоровчих, 

     лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

-         встановлювати власну символіку та атрибутику;

-         бути власником та розпорядником рухомого та нерухомого майна відповідно до чинного законодавства та власного Статуту;

-         отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб у межах чинного законодавства;

-         залишати в своєму розпорядженні та використовувати власні надходження у порядку, визначеному чинним законодавством України;

-         організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;

-         здійснювати капітальний ремонт і реконструкцію на основі договорів підряду;

-         з урахуванням освітніх запитів населення, кадрового та професійного навчання може направляти учнів до міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

-         організовувати індивідуальне навчання та навчання за екстернатною формою відповідно до положень, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.11. У навчальному закладі визначена українська мова навчання. У його структурі: загальноосвітні класи І-ІІ ступенів навчання, ліцей – 8-11 класи. У ліцейних 8-9-х класах запроваджене поглиблене вивчення предметів та допрофільна підготовка, у ліцейних 10-11-х – профільне навчання та допрофесійна підготовка. До складу навчального закладу входять класи, що навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

 

        2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочі навчальні плани, що складаються на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочі навчальні плани навчального закладу затверджуються Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради.

2.3. Відповідно до робочих навчальних планів педагогічні працівники навчального закладу працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, та забезпечують виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання.

2.5. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв навчальний заклад за погодженням з Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради створює умови для прискореного навчання та навчання за екстернатною формою.

2.6. Зарахування  учнів  до навчального закладу здійснюється за наказом директора. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Зарахування учнів до навчального закладу І-ІІ ступенів здійснюється без попереднього конкурсу та відповідно до території обслуговування. Зарахування на конкурсній основі відбувається для учнів, що навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.07.2012   року № 797.

  Зарахування учнів до ліцейних класів ІІІ ступеня проводиться відповідно до  Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Видача документів учнів для переведення до іншого навчального закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причин переходу та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.7. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.8. Про можливе відрахування учня батьки або особи, які їх замінюють, повинні бути поінформовані не пізніше, ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, за сприяння якого такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

Рішення про відрахування з навчального закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.

2.9. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників можуть  створюватись  групи продовженого дня.

     Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.10. Навчальний заклад у разі необхідності може відкривати інклюзивні класи для навчання дітей з особливими потребами за погодженням з Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради.

2.11. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економічного розвитку та торгівлі України.

2.12. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри), режим роботи, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

2.13. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.14. Тривалість уроку в навчальному закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради та управлінням Держпродспоживслужби в м. Хмельницькому.

2.15. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

2.16. Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

2.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

2.18. Розклад уроків складається відповідно до робочих навчальних планів із дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником навчального закладу.

2.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом навчального закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.20. Зміст, обсяг та характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.   

2.21. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

2.22. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.23. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.24. За результатами навчання учням (випускниками) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів всіх типів і форм власності.

2.25. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів ІІІ ступеня - Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

2.26. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є учні (вихованці), педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівник, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Учень – особа, яка навчається і виховується в навчальному закладі. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні навчального закладу мають гарантоване державою право на:

-  доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

-  вибір навчального закладу, форми навчання, профільного напрямку, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-  безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

-  користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

-  участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-  отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

-  перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

-  участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-  участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

-  повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

-  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних працівників та інших осіб, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4. Учні навчального закладу зобов’язані:

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж встановлено Державним стандартом загальної середньої освіти;

-  підвищувати свій загальний культурний рівень;

-  брати участь у пошуковій і науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу;

-  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

-  виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до Статуту закладу та Правил внутрішнього трудового розпорядку;

-  брати участь у різних видах трудової діяльності;

-  дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

-  дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Учні навчального закладу залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до даного Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний і психічний стан здоров’я яких дає змогу виконувати професійні обов’язки.

До педагогічної діяльності в навчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду.

3.7. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України  «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником навчального закладу і затверджується Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки (посадового окладу) за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

3.10. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами такої атестації визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

 

3.11. Педагогічні працівники навчального закладу мають право:

-  самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, нешкідливі для здоров’я учнів;

-  брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів навчального закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-  обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

-  навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-  проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

-  вносити керівництву навчального закладу і Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

-  на соціальне, житлово-побутове і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-  об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-  порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.12. Педагогічні працівники зобов’язані:

-  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

-  контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

-  нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

-  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів, а також збереженню їхнього  здоров’я;

-  виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-  виконувати даний Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);

-  брати участь у роботі педагогічної ради;

-  виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб;

-  готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та батьків;

-  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

-  виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради;

-  вести відповідну документацію.

3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут закладу, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.14. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

-  обирати навчальний заклад і форми навчання та виховання дітей;

-  створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-  звертатися до Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

-  приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу;

-  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

-  на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

-  створювати умови для здобуття дитиною  повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-  забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту навчального закладу;

-  поважати честь та гідність дитини та працівників навчального закладу;

-  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

-  своєчасно повідомляти навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-  виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.16. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі про позбавлення їх батьківських прав.

 

ІV. Управління навчальним закладом

 

4.1. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором навчального закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки  України.

4.2. Директор навчального закладу і його заступники призначаються та звільняються з посади директором Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради відповідно до норм чинного законодавства.

4.3. Директор навчального закладу:

-         здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня працівників;

-         організовує навчально-виховний процес;

-         забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

-         відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

-         створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-         забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

-         розпоряджається в установленому порядку майном навчального закладу та його коштами;

-         підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-         сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами; 

-         забезпечує реалізацію права вихованців,  учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-         контролює організацію харчування і медичного обслуговування  учнів;

-        видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-        щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу про здійснення керівництва навчальним закладом, навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність навчального закладу.

4.4. Директор навчального закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

4.5. Засідання педагогічної ради проводиться не менш як чотири рази на рік.

4.6. Педагогічна рада розглядає питання:

-         удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

-         планування та режиму роботи навчального закладу;

-         варіативної складової робочого навчального плану;

-         переведення учнів (вихованців)  до наступного класу, видачі документів про освіту, нагородження за успіхи у навчанні;

-         підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-         участі в інноваційній та експериментальній діяльності навчального закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

-         морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу;

-         притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників навчального закладу за невиконання ними своїх обов’язків.

Педагогічна рада також має право розглядати інші питання, пов’язані з діяльністю навчального закладу.

4.7. У навчальному закладі за рішенням загальних зборів можуть створюватися і діяти рада закладу, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

До складу ради навчального закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів школи ІІ ступеня та ліцею, батьків і громадськості.

 

V. Матеріально-технічна база

 

5.1. Навчально-виховний комплекс № 6 м. Хмельницького утворено та зареєстровано в порядку, визначеному законодавчими актами, що регулюють діяльність відповідних неприбуткових організацій.

5.2. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5.3. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету тощо.

5.4. Відповідно до рішення одинадцятої сесії Хмельницької міської ради від 25.01.2017 року № 58 навчальний заклад має земельну ділянку площею 1.7852 га, видано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 21.02.2017 року, індексний номер витягу: 80842378.

 

 

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

6.2.  Джерелами фінансування навчального закладу є:

-         кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом  загальної середньої освіти;

-         кошти, отримані за надання додаткових освітніх платних послуг;

-         доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-         благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

-         інші джерела, не заборонені законом.

         6.3. Доходи (прибутки) навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації цілей, завдань та напрямів діяльності закладу, визначених цим установчим документом (Статутом).

        6.4. Навчальному закладу заборонено здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини між засновником та працівниками (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) та іншими, пов’язаними з ними, особами.

        6.5. У навчальному закладі для зберігання спеціальних коштів відкривається окремий поточний рахунок. Зарахування спеціальних коштів на поточні рахунки здійснюється шляхом безготівкових розрахунків або шляхом внесення платежів готівкою.         За рахунок спеціальних коштів навчального закладу можуть преміюватися працівники та учні відповідно до Положення про преміювання.

         За розвиток мережі додаткових освітніх платних послуг директору навчального закладу може проводитися доплата, надбавка,  премія за рахунок зароблених спеціальних коштів за погодженням директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Розмір доплати, надбавки, премії визначається відповідно до норм чинного законодавства та контракту з керівником навчального закладу.  

6.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через службу бухгалтерського обліку, планування та звітності Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.

6.7. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користування послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансування за рахунок власних коштів заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників.

6.8. Навчальний заклад має право здавати приміщення в оренду, які не використовуються в навчально-виховному процесі або в позаурочний час (актовий, спортивний зали тощо).

6.9. Звітність про діяльність навчального закладу ведеться відповідно до чинного законодавства.

6.10. У разі припинення своєї діяльності (у разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) навчальний заклад всі свої активи повинен передати іншій або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахувати їх до доходу міського бюджету.

 

VІІ. Міжнародне співробітництво

 

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад  має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VІІІ. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів України, засновник та Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю є державна атестація навчального закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування навчального закладу або Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.

8.5. Атестованому навчальному закладу підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

8.6. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником відповідно до норм чинного законодавства.

 

IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

            9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

            Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

            Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

            З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

            9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику(ам).

            9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

 

 

 

Директор навчально-виховного

комплексу  № 6                                                                    Н.А.Собко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 6 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

вул. Молодіжна, 5/1, м. Хмельницький, 29016, тел. (03822) 67-17-33

е-mail: nvk6.2016@gmail.com  Код ЄДРПОУ  21335800

 

 

Від 16.11.2016 р.01-23/                                     

 

 

Директору Департаменту освіти та науки

Хмельницької міської ради                

Миколаїву Р.Д.

 

 

           

Прошу затвердити нову редакцію Статуту навчально-виховного комплексу № 6 м. Хмельницького у зв’язку із внесеними змінами.

 

 

 

 

Директор навчально-виховного комплексу № 6                                  Н.А.Собко

 

 

 

 

Вхід на сайт

Відвідувачі
2
Статті
334